24th China Tour 2012

Training in Anda with Master Chen Xiaowang

Tai Chi Australia in Mandarin