22nd China Tour 2011

Training with Master Chen Xiaowang

Tai Chi Australia in Mandarin